top of page

Algemene voorwaarden

De beginvoorwaarden goed instellen.

Ondersteuning van creatieve stroom.

Navigeren langs afgesproken structuren.

ALGEMENE VOORWAARDEN Sparks Visual

 

Definities

1. Sparks Visual: Sparks Visual, gevestigd te Amsterdam, KvK nr. 75892499.

2. Klant: degene met wie Sparks Visual een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Sparks Visual en klant samen.

4. Consument: een klant die een natuurlijke persoon is die handelt voor privédoeleinden.

 

Toepasbaarheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Sparks Visual.

2. Partijen kunnen slechts afwijken van deze voorwaarden indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en / of afwijkende algemene voorwaarden van opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes van Sparks Visual zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte heeft een geldigheidsduur van maximaal 2 weken na dagtekening, tenzij in de aanbieding of offerte een andere termijn voor aanvaarding is vermeld.

3. Indien de klant een aanbieding of offerte niet binnen de daarvoor gestelde termijn accepteert, vervalt de aanbieding of offerte.

4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Aanvaarding

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding behoudt Sparks Visual zich het recht voor de offerte of aanbieding binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen, zonder enige verplichting jegens de klant.

2. Mondelinge acceptatie van de klant verbindt Sparks Visual pas nadat de klant dit schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

1. Alle door Sparks Visual gehanteerde prijzen zijn in Euro's, zijn exclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Sparks Visual is gerechtigd alle prijzen van haar producten of diensten, weergegeven in haar winkel, op haar website of anderszins, te allen tijde aan te passen.

3. De prijs m.b.t. dienstverlening wordt door Sparks Visual bepaald op basis van de werkelijk gepresteerde uren.

4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Sparks Visual, geldig voor de periode waarin hij / zij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

5. Indien partijen voor een door Sparks Visual geleverde dienst een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs zijn overeengekomen, waarvan niet kan worden afgeweken.

6. Sparks Visual is gerechtigd tot 10% van de richtprijs af te wijken.

7. Indien de richtprijs hoger is dan 10%, dient Sparks Visual de klant tijdig te laten weten waarom een ​​hogere prijs gerechtvaardigd is.

8. Indien de richtprijs hoger is dan 10%, heeft de klant het recht om het gedeelte van de bestelling dat de richtprijs te boven gaat met 10% te annuleren.

9. Sparks Visual heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

10. Sparks Visual zal prijsaanpassingen aan de klant meedelen voordat de prijsverhoging ingaat.

11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Sparks Visual te ontbinden indien hij het niet eens is met de prijsverhoging.

 

Betalingen en betalingstermijn

1. Sparks Visual kan bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling verlangen van maximaal 50% van het overeengekomen bedrag.

2. De klant dient het volledige bedrag binnen 7 dagen na levering van het product betaald te hebben.

3. Betalingscondities worden beschouwd als fatale betalingscondities. Dit betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij van rechtswege in verzuim is, zonder dat Sparks Visual de klant een aanmaning hoeft te sturen of hem in verzuim moet stellen.

4. Sparks Visual behoudt zich het recht voor een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling of voldoende zekerheid te verlangen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen van te late betaling

1. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Sparks Visual gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd en eventuele schadevergoeding aan Sparks Visual verschuldigd.

3. De incassokosten worden berekend op basis van de Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Indien de klant niet tijdig betaalt, kan Sparks Visual haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling namens de klant zijn de vorderingen van Sparks Visual op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Indien de klant weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door Sparks Visual, is hij alsnog verplicht de overeengekomen prijs aan Sparks Visual te betalen.

 

Opschorting van verplichtingen door de klant

 

De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit deze overeenkomst op te schorten.

 

Nederzetting

 

De klant doet afstand van zijn recht om enige schuld aan Sparks Visual te verrekenen met enige vordering op Sparks Visual.

 

Levering (indien van toepassing)

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. Levering vindt plaats bij Sparks Visual, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.

4. Indien de overeengekomen prijs niet tijdig wordt betaald, heeft Sparks Visual het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is betaald.

5. Bij niet tijdige betaling is de klant automatisch in verzuim en kan hij geen bezwaar maken tegen niet tijdige levering door Sparks Visual.

 

Leveringstermijn (indien van toepassing)

1. Een door Sparks Visual opgegeven leveringstermijn is indicatief en geeft de klant bij overschrijding van deze termijn geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De levertijd gaat in nadat de klant de overeenkomst met Sparks Visual heeft ondertekend en door Sparks Visual schriftelijk of elektronisch aan de klant bevestigd.

3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij Sparks Visual niet binnen 7 dagen kan leveren of partijen anders zijn overeengekomen.

 

Werkelijke levering (indien van toepassing)

 

De klant dient ervoor te zorgen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Transportkosten

 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 

Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant voor ontvangst van het product een aantekening te laten maken door de expediteur of bezorger. Bij gebreke waarvan Sparks Visual niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade.

2. Indien de klant zelf zorg draagt ​​voor het transport van een product, dient hij eventuele zichtbare schade aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport aan Sparks Visual te melden, bij gebreke waarvan Sparks Visual niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

 

Verzekering

1. De klant verplicht zich de volgende zaken adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal:

o geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

o goederen die eigendom zijn van Sparks Visual die bij de klant aanwezig zijn

o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2. Op eerste verzoek van Sparks Visual legt de klant de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst zijn aangegaan met daarin inbegrepen diensten, bevatten deze diensten alleen inspanningsverplichtingen voor Sparks Visual, geen resultaatsverplichtingen.

 

Uitvoering van de overeenkomst

1. Sparks Visual voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2. Sparks Visual heeft het recht de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3. De uitvoering van de overeenkomst vindt plaats in onderling overleg en na schriftelijke overeenkomst en betaling van het eventueel overeengekomen voorschot door de klant.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Sparks Visual tijdig kan beginnen met de uitvoering van de overeenkomst.

5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Sparks Visual tijdig met de uitvoering van de overeenkomst kan beginnen, zullen de hieruit voortvloeiende meerkosten en / of extra uren aan de klant in rekening worden gebracht.

Informatieplicht door de klant

1. De klant zal aan Sparks Visual alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst tijdig en in het gewenste formaat en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze afkomstig zijn van derden, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.

3. Indien en voor zover de klant daarom verzoekt, zal Sparks Visual de betreffende documenten retourneren.

4. Indien de klant de door Sparks Visual redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden niet tijdig en niet behoorlijk aanlevert en daardoor de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd, zullen de daaruit voortvloeiende meerkosten en extra uren aan de klant in rekening worden gebracht.

Duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Sparks Visual en de klant wordt aangegaan voor de duur van 3 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, eindigt de overeenkomst aan het einde van de bepaalde duur.

3. Indien partijen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn zijn overeengekomen, is dit nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Als deze termijn wordt overschreden, moet de klant Sparks Visual een schriftelijke redelijke termijn geven om de activiteiten te beëindigen, voordat hij het contract kan beëindigen of schadevergoeding kan eisen.

Intellectueel eigendom

1. Sparks Visual behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, ontwerp- en modelrechten, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, gegevensdragers of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, schaal modellen e.d., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Het is de klant niet toegestaan ​​de intellectuele eigendomsrechten te kopiëren of te laten kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sparks Visual, noch deze aan derden te tonen en / of ter beschikking te stellen of anderszins te gebruiken.

Vertrouwelijkheid

1. De opdrachtgever houdt alle informatie die hij ontvangt (in welke vorm dan ook) van Sparks Visual vertrouwelijk.

2. Hetzelfde geldt voor alle overige informatie betreffende Sparks Visual waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, of waarvan hij mag verwachten dat openbaarmaking ervan schade kan berokkenen aan Sparks Visual.

3. De klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de in lid 1 en 2 bedoelde informatie geheim houdt.

4. De in dit artikel beschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

o die al openbaar werd gemaakt voordat de klant deze informatie hoorde of die later openbaar werd zonder het gevolg te zijn van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant

o die door de klant openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke verplichting

5. De in dit artikel beschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na het einde daarvan.

Sancties

1. Indien de klant de artikelen van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, verbeurt hij namens Sparks Visual een direct opeisbare boete van € 1000, - als de klant een consument is en € 5000, - als de klant een consument is. een bedrijf, voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van bovengenoemd bedrag voor elke dag dat deze overtreding voortduurt.

2. Voor het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete is geen daadwerkelijke schade, voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure vereist.

3. Verbeurdverklaring van de boete als bedoeld in het eerste lid van dit artikel laat de overige rechten van Sparks Visual waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen onverlet.

Vergoeding

 

De klant vrijwaart Sparks Visual voor alle aanspraken van derden die betrekking hebben op de door Sparks Visual geleverde producten en / of diensten.

 

Klachten

1. De klant dient een door Sparks Visual geleverd product of dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Indien een geleverd product of dienst niet beantwoordt aan wat de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mag verwachten, dan dient de klant Sparks Visual hiervan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand na ontdekking van de tekortkoming, op de hoogte te stellen.

3. Consumenten dienen Sparks Visual hiervan binnen twee maanden na constatering van de tekortkoming op de hoogte te stellen.

4. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Sparks Visual in staat is adequaat te reageren.

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Sparks Visual gedwongen wordt andere werkzaamheden te verrichten dan is overeengekomen.

 

Opzeggen

1. De klant dient Sparks Visual schriftelijk in gebreke te stellen.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Sparks Visual daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid van de klant

 

Indien Sparks Visual met meerdere klanten een overeenkomst aangaat, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die aan Sparks Visual op grond van die overeenkomst verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid van Sparks Visual

1. Sparks Visual is alleen aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.

2. Indien Sparks Visual aansprakelijk is voor enigerlei schade, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. Sparks Visual is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4. Indien Sparks Visual aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat middels een afgesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van de schade is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot ( deel van de) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot enige schadevergoeding en / of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en / of opschorting van enige verplichting. .

Vervaldatum

 

Ieder recht van de klant op schadevergoeding van Sparks Visual vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 BW niet uit.

 

Ontbinding

1. De afnemer heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Sparks Visual toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming wegens zijn bijzondere aard of van ondergeschikte betekenis geen opzegging rechtvaardigt.

2. Indien nakoming van de verplichtingen door Sparks Visual niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding eerst plaatsvinden nadat Sparks Visual in verzuim is.

3. Sparks Visual heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien omstandigheden Sparks Visual goede grond geven te vrezen dat de klant niet in staat zal zijn zijn / haar verplichtingen naar behoren nakomen.

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van Sparks Visual in de nakoming van enige verplichting jegens de klant niet aan Sparks Visual worden toegerekend in enige van de wil van Sparks Visual onafhankelijke situatie, wanneer de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer nakoming van haar verplichtingen redelijkerwijs niet van Sparks Visual kan worden gevergd.

2. De overmachtssituatie genoemd in lid 1 is eveneens van toepassing - maar niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, onlusten, natuurrampen, etc.); tekortkomingen en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen van stroom, elektriciteit, internet, computer of telecom; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Sparks Visual één of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat Sparks Visual hieraan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. Sparks Visual is in een overmachtsituatie geen (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet indien zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel heeft verkregen.

Wijziging van de overeenkomst

 

Indien het na het sluiten van de overeenkomst en voor de uitvoering daarvan noodzakelijk blijkt de inhoud daarvan te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

1. Sparks Visual is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden aangebracht.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen worden door Sparks Visual zoveel mogelijk vooraf met de klant besproken.

4. Consumenten hebben het recht de overeenkomst op te zeggen bij substantiële wijziging van de algemene voorwaarden.

 

Overdracht van rechten

1. De klant kan zijn rechten uit hoofde van een overeenkomst met Sparks Visual niet aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sparks Visual.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst benadert wat Sparks Visual voor ogen had bij het opstellen van de voorwaarden ter zake.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Sparks Visual is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.

 

Opgemaakt op 16 september 2020.

bottom of page